Cuộc chiến dành TV

11:18, 08/12/2009

Cuộc chiến nào cũng khốc liệt và khốc liệt hơn nữa là ... cuộc chiến dành chiếc TV. Nghe hơi hài hước nhưng bạn hãy tin đó là sự thực :D

{video(3856)}

Cuộc chiến nào cũng khốc liệt và khốc liệt hơn nữa là ... cuộc chiến dành chiếc TV. Nghe hơi hài hước nhưng bạn hãy tin đó là sự thực :D