Ăn xin cũng đổi tiền

Ăn xin cũng đổi tiền

Xuất bản: 15:45, Thứ Ba, 17/07/2012
.

Cô gái thấy lão ăn xin để ba chiếc bát trước mặt liền hỏi: "Sao lại có tận ba chiếc bát thế này?".

Ông lão ăn mày liền trả lời:

- Đó là của người ăn xin bên cạnh gửi nhờ để đi đổi tiền lẻ lấy tiền chẵn.

- !!!!!

Sưu tầm

.
.
.
.
.