.
  Pretty boy... guitar version - Cô ấy là một thiên thần
  Xuất bản: 16:38, Thứ Năm, 25/09/2014
  .
  .

  Pretty boy... guitar version - Cô ấy là một thiên thần:

   
  .
  .
  .
  .
  .
  .