Giá vàng bán ra đồng loạt tăng mạnh trong ngày Thần Tài

10:00, 14/02/2019

Mặc dù vàng thế giới đang giảm, nhưng giá SJC trong nước tiếp tục tăng mạnh khoảng 200 nghìn đồng/lượng trong ngày hôm nay (14/2). Hiện kim loại quý này đang bán ra với mức 37,5 triệu đồng/lượng.

<h1 class="head_title" style="margin: 16px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: middle; font-size: 24px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Roboto, sans-serif;"><strong style="background: transparent; text-align: justify; font-size: 15px; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: middle;">M�c d� v�ng th� gi�i ang gi�m, nh�ng gi� SJC trong n��c ti�p t�c tng m�nh kho�ng 200 ngh�n �ng/l��ng trong ng�y h�m nay (14/2). Hi�n kim lo�i qu� n�y ang b�n ra v�i m�c 37,5 tri�u �ng/l��ng.</strong></h1> <div class="content-detail" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; outline: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Roboto, sans-serif; font-size: 15px;"> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> &nbsp; </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> Ng�y v�a Th�n T�i h�m nay (14/2 - t�c ng�y 10 th�ng gi�ng) ��c cho l� ng�y �c bi�t quan tr�ng, nh�t l� v�i nh�ng ng��i kinh doanh b�i theo t�n ng��ng d�n gian, Th�n T�i mang l�i ti�n b�c hay c�a c�i cho m�i gia �nh. </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> &nbsp; </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> V�i � ngh)a �, trong ng�y Th�n T�i, l��ng kh�ch i mua v�ng c�u may m�n tng kh� cao, n�n m�c � tng tr��ng v� ti�u th� ��c t�nh cao g�p nhi�u l�n so v�i ng�y b�nh th��ng. </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> &nbsp; </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> Do nhu c�u tng cao trong ng�y Th�n T�i, ngay t� s�ng nay, gi� v�ng SJC c�a T�p o�n v�ng b�c � qu� DOJI ��c i�u ch�nh tng m�nh � chi�u b�n ra, trong khi � chi�u mua v�o l�i gi�m g�n 200 ngh�n �ng/l��ng. </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> &nbsp; </div> <div style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: justify;"> <table align="center" class="image center" style="margin: 0px auto 10px; padding: 0px; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; background-image: none; background-position: 0px 0px; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle; border-collapse: collapse; font-style: italic; color: rgb(0, 68, 136); width: auto;" width="500"> <tbody style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px;"> <tr style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle;"> <td style="margin: 0px; padding: 5px; border-width: initial; border-style: none; border-color: initial; border-collapse: collapse;"> <figure style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; background: transparent; font-weight: inherit; outline: 0px; vertical-align: middle;"> <img alt="" src="/file/8a10a0d36ccebc89016cf4fe933c2151/old_image/201902/original/gia-vang-ban-ra-dong-loat-tang-manh-trong-ngay-than-tai-2304774.jpg" style="margin: 0px auto; padding: 0px; border: 0px;