Mở lại các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Tân Thanh